RVV绝缘护套电缆

  • 产品特点

线路的长度允许工作温度不超过+70℃

电缆的敷设温度不低于-15℃

相对湿度:98%以下

额定电压:300/300V

绝缘电阻(20℃)不小于2MΩ.Km

电线电缆编织密度一般不低于80%

  • 产品结构

RVV绝缘护套电缆

  • 适用范围

本产品适用于野外线路、电器仪表、电讯广播、电子设备、安防系统电源和信号传输及自动化装置等线路中

  • 技术参数

执行标准:JB8734-1998

芯数X标称截面

导体中单线最大直径

绝缘厚度规定值

平均外径上限

20℃时导体电阻 最大值Ω/km

70℃时绝缘 电阻最小值

mm2

mm

mm

mm

铜芯

镀锡铜芯

MΩ. km

2X0.5

0.16

0.8

6.0

39.0

40.1

0.016

2X0.75

0.16

0.8

6.2

26.0

26.7

0.014

芯数X标称截面

导体中单线最大直径

绝缘厚度规定值

平均外径上限

20℃时导体电阻最大值Ω/km

70℃时绝缘电阻最小值

mm2

mm

mm

mm

铜芯

镀锡铜芯

MΩ. km

2X1.0

0.20

0.8

6.1

19.5

20.0

0.010

2X1.5

0.25

0.8

6.6

13.3

13.7

0.009

2X2.5

0.25

0.8

8.4

7.98

8.21

0.009

执行标准:GB5023-1997

芯数X标称截面 

绝绛厚度规定值 

导体厚度 规定值

平均外尺寸mm

70℃时绝缘电阻最小值

mm2

mm

mm

上限

下限

MΩ. km

4X0.5

0.5

0.6

5.0

7.4

0.012

5X0.5

0.5

0.8

5.6

8.0

0.010

6X0.5

0.5

0.8

6.6

9.0

0.012

6X0.75

0.6

0.8

7.4

9.7

0.010

7X0.5

0.5

0.8

6.6

9.0

0.012

7X0.75

0.6

0.8

7.4

9.7

0.010

8X0.5

0.5

0.8

7.3

9.6

0.012

8X0.75

0.6

0.8

8.1

10.4

0.010

9X0.5

0.5

0.8

8.1

10.4

0.012

9X0.75

0.6

1.0

9.4

11.7

0.010

10X0.5

0.5

0.8

8.7

11.0

0.012

10X0.75

0.6

1.0

10.1

12.4

0.010

 

  • 关联产品推荐

相关新闻