227IEC53(RVV)护套控制电缆

  • 产品特点

线路的长度允许工作温度不超过+70℃

电缆的敷设温度不低于-15℃

相对湿度:98%以下

额定电压:300/300V

绝缘电阻(20℃)不小于2MΩ.Km

电线电缆编织密度一般不低于80%

  • 应用

本产品适用于野外线路、电器仪表、电讯广播、电子设备、安防系统电源和信号传输及自动化装置等线路中

  • 产品结构

227IEC53(RVV)护套控制电缆

  • 技术参数

芯数X标称截面

绝缘厚度规定值

护套厚规定值

平均外型尺寸mm

70°C时绝缘电阻最小值

mm2

mm

mm

上限

 下限

MΩ. km

2X0.75

0.6

0.8

6.0

7.6

0.011

3.8X6.0

5.2X7.6

2X1.0

0.6

0.8

6.4

8.0

0.010

2X1.5

0.7

0.8

7.4

9.0

0.010

2X2.5

0.8

1.0

8.9

11.0

0.009

3X0.75

0.6

0.8

6.4

8.0

0.011

3X1

0.6

0.8

6.8

8.4

0.010

3X1.5

0.7

0.9

8.0

9.8

0.010

3X2.5

0.8

1.1

9.6

12.0

0.009

4X0.75

0.6

0.8

6.8

8.6

0.011

4X1

0.6

0.9

7.6

9.4

0.010

4X1.5

0.7

1.0

9.0

11.0

0.010

4X2.5

0.8

1.1

10.5

13.0

0.009

5X0.75

0.6

0.9

7.4

9.6

0.011

5X1

0.6

0.9

8.3

10.0

0.010

5X1.5

0.7

1.1

10.0

12.0

0.010

5X2.5

0.8

1.2

11.5

14.0

0.009

  • 关联产品推荐

相关新闻